Negatywna odpowiedź

4 kwietnia 2019

W grudniu 2018 roku Polska Izba Spedycji i Logistyki skierowała do Sejmu RP petycję w sprawie zniesienia drakońskich kar systemu SENT. Poniżej jej treść, odpowiedź na postulaty związku i komentarz PISiL.

14 grudnia 2018 roku Polska Izba Spedycji i Logistyki skierowała do Sejmu RP petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wnosząc o zmianę sposobu naliczania i wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów wymienionej ustawy.

W naszej ocenie zawarte w Ustawie przepisy regulujące kary pieniężne za jej naruszenie, zostały skonstruowane niezgodnie z Konstytucją RP, w tym w szczególności z art. 31 ust 3 i art. 2 Konstytucji RP.

Administracyjne kary pieniężne stanowią ingerencję państwa w prawa majątkowe jednostki, dlatego ich wysokość powinna być oceniana przez pryzmat zasady ochrony własności i innych praw majątkowych, w związku z zasadą proporcjonalności, ustanowioną w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W petycji postulowaliśmy o wprowadzenie zmian , których celem jest:

  • zmiana charakteru kar pieniężnych określonych w Ustawie na względnie oznaczone (tzw. widełki),
  • uzależnienie wymiaru kary pieniężnej od całości okoliczności sprawy, w tym szczególności stopnia szkodliwości, rodzaju, zakresu i okresu trwania naruszenia przepisów Ustawy, jak również dotychczasową działalność podmiotu podlegającego ukaraniu, (indywidualizacja wymiaru kary),
  • umożliwienie organom celno-skarbowym niewszczynania lub umorzenia wszczętego postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej jeżeli podmiot, wobec którego ma zostać lub zostało wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej przedstawi organowi okoliczności wskazujące, że podmiot ten dochował należytej staranności, aby do naruszenia nie doszło lub że nie miał wpływu na powstanie naruszenia., i tym samym doprowadzenie ich w interesie publicznym do zgodności z Konstytucją RP.

Naszym zdaniem wprowadzenie ww. zmian leży w interesie publicznym, który wyznacza zakres i treść wartości uznawanych przez daną społeczność za zasługujące na ochronę bez względu na indywidualne przekonania jednostek. Interes publiczny jest też granicą dopuszczalnej ingerencji władzy publicznej w stosunki społeczne i gospodarcze oraz w wolności obywateli, a z punktu widzenia obywateli stanowi granicę swobody działalności jednostek.

Ustawa obejmuje swoim zakresem lub skutkami w zasadzie całą branżę transportową w zakresie tzw. towarów wrażliwych. Ustawodawca, mając zatem na uwadze interes publiczny, powinien zachować szczególną ostrożność przy wprowadzaniu w życie przepisów mogących w sposób negatywny wpłynąć na rozwój całej branży transportowej, która daje w Polsce pracę tysiącom osób. Taki wpływ mogą w szczególności wywrzeć aktualnie obowiązujące kary pieniężne określone w Ustawie. Interes publiczny w tym konkretnym przypadku wymaga aby zawarte w Ustawie kary pieniężne zostały doprowadzone do stanu zgodnego z Konstytucją RP.

Niestety nasza argumentacja nie znalazła zrozumienia i 26 marca 2019 roku otrzymaliśmy negatywną odpowiedź w tej sprawie z uzasadnieniem, „że system kar pieniężnych przewidziany w przedmiotowej ustawie ma na celu zabezpieczenie wykonania jej przepisów i jest uzasadniony w zakresie monitorowania przewozu towarów o szczególnym znaczeniu, a ewentualne odstąpienie od nałożenia kary jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów”.

My nadal jednak uważamy, że Ustawa wymaga zmiany choćby tylko z uwagi na konieczność zachowania sprawiedliwości w zakresie stosowania kar administracyjnych. Ponadto obowiązujące przepisy powinny umożliwiać swobodne prowadzenie działalności gospodarczej bez obawy, że drobny błąd może prowadzić do likwidacji firmy i konfliktu z prawem.

 

Ostatnie newsy Truck&Business więcej newsów »

Pierwszy raz w social media

17 czerwca 2020

Jedni wierzą całkowicie w ich skuteczności, innych nie ma nawet na Facebooku. Osobiście traktuję media społecznościowe stricte użytkowo, dostrzegając biznesową skuteczność – o ile prowadzenie kont czy profili firmowych jest poprzedzone analizą i wyznaczeniem mierzalnych celi. To nie zabawa, należy bowiem odróżniać zasady publikowania słodkich fotek z kotkami od prowadzenia profilu firmowego. Te kanały mogą przynieść realne pieniądze w postaci nowych klientów czy kontrahentów, jednak jak do każdego nowego biznesu trzeba podejść na poważnie. Tekst przygotowała Diana Sieprawska.

czytaj więcej »


Naturalna rewolucja technologiczna

16 czerwca 2020

Tyle piszemy o technologiach w transporcie. TMS-ach, GPS-ach i innych narzędziach wspierających codzienne działanie całego łańcucha dostaw. Używamy stwierdzeń: „bez ich stosowania firmy wypadną z rynku”, „klienci wymagają, więc przewoźnik musi inwestować w nowe rozwiązania”, itp. Nie jest z tym tak łatwo, szczególnie w branży, w której za sterami wielu podmiotów zasiadają osoby, nie wypominając, mające wiele wiosen i zim za sobą. 30, 40 lat temu świat wyglądał inaczej – nie tylko starszemu pokoleniu okiełzanie tego wszystkiego co nas na co dzień otacza nie przychodzi łatwo.

czytaj więcej »


Opóźnienia w transporcie – zawsze winny kierowca?

16 czerwca 2020

Opóźniony transport? To nie zawsze wina kierowcy. Tym razem m.in. pokażemy, gdzie robione są błędy w obliczaniu czasów przejazdu. Tekst napisał nasz ekspert od spraw związanych z kierowcami – Tomasz Janowski.

czytaj więcej »


Zawieszenie działalności gospodarczej

15 czerwca 2020

Przedsiębiorca, który z jakichś względów zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą nie musi tego robić, gdyż może skorzystać z przepisów Ustawy Prawo przedsiębiorców[1] przewidujących zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Autorem tekstu jest radca prawny Jan Jarzyński z Kancelarii Prawnej Jarzyński&Wspólnicy.

czytaj więcej »


Zmiany w transporcie drogowym

15 maja 2020
Początki dynamicznego rozwoju sektora TSL przypadają na lata 90-te ubiegłego wieku, kiedy zmiana ustroju pozwoliła na powstanie prywatnych firm transportowych. Dzięki nim krajowe towary wyruszyły na zagraniczne rynki, a Polacy mogli wreszcie nabyć upragnione, wcześniej niedostępne zachodnie dobra, także dzięki pracy kierowców. Co zmieniło się przez ostatnie 20 lat w transporcie? Grupa INELO postanowiła przypomnieć, jak wyglądała praca pionierów polskiego transportu międzynarodowego oraz jakie zmiany w technologiach okazały się przełomowe dla tego sektora.

czytaj więcej »


Eurologistics Newsletter