Niepewna przyszłość rodzi stagnację

Niepewna przyszłość rodzi stagnację

Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym prowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) od 1997 r. stanowią jedną z metod monitorowania i oceny bieżącej sytuacji firm przewozowych, jak również przewidywania kierunków zmian, które mogą zajść w najbliższej przyszłości, czyli dokonywania krótkookresowych prognoz.

Badania koniunktury polegają na rejestrowaniu zmian zachodzących zarówno w samych przedsiębiorstwach transportowych jak i w ich otoczeniu gospodarczym. Kierunki tych zmian oraz poziom nasilenia poszczególnych zjawisk pozwalają na dokonywanie oceny sytuacji firm przewozowych, określanie przebiegu wahań koniunkturalnych, jak też analizę ich przyczyn.

Niepewna przyszłość
Podstawową i syntetyczną wielkością służącą ocenie koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym oraz najbardziej popularną formą prezentowania wyników testu koniunktury są odpowiednio dobrane mierniki, m.in. wskaźnik koniunktury.
Średnia wartość wskaźnika koniunktury w transporcie międzynarodowym w czterech kwartałach (są to kolejno: trzecim i czwartym kwartale 2011 r. oraz pierwszym i drugim kwartale 2012 r.) wynosiła -22,5. Była więc niższa od średniej jego wartości w całym okresie badań (ma on wartość -3,85). We wspomnianych kwartałach wartości wskaźnika koniunktury w przewozach międzynarodowych były następujące (kolejność chronologiczna): -8,9, -28,6, -26.0, -26,6. Warto porównać te wielkości ze średnimi wartościami tego wskaźnika z kilku ostatnich lat. Były one następujące: -39,9 (rok 2008), -36,9 (rok 2009), 9,0 (rok 2010), -12,1 (rok 2011).
Wyniki za drugi kwartał 2012 r. nie wskazują na poprawę sytuacji. Trzy ostatnie kwartały to okres stagnacji, która jednak nie nastraja zbyt optymistyczne. Wśród przewoźników wciąż dominują obawy o przyszłość wynikające z niepewności sytuacji.
Prognozy na następny kwartał, zarówno w odniesieniu do wielkości przewozów, jak i kwestii finansowych, czy zadłużenia, a także działalności inwestycyjnej, wskazują na przewagę tendencji pesymistycznych w przewidywaniach odnoszących się do sytuacji badanych przedsiębiorstw w nadchodzących miesiącach.

Bariery wzrostu
W drugim kwartale 2012 r. respondenci pytani o bariery ograniczające rozwój ich przedsiębiorstw wymieniali najczęściej:
• niedostateczny popyt na usługi transportowe,
• brak pracowników zatrudnionych w przewozach ładunków,
• wysokie koszty prowadzenia działalności,
• trudności w pozyskiwaniu kredytów,
• niedostosowanie struktury i specjalizacji taboru,
• niedostateczną gotowość techniczną taboru,
• niedostateczną infrastrukturę techniczną firmy (brak magazynów, placów, urządzeń do mechanizacji prac ładunkowych itp.).

Wśród pozostałych czynników utrudniających działalność gospodarczą w transporcie drogowym respondenci najczęściej wymieniali: dużą, często nie do końca uczciwą, konkurencję pomiędzy przewoźnikami, zbyt wysokie oprocentowanie kredytów obrotowych i inwestycyjnych, zbytnie obciążenie przedsiębiorstw różnego rodzaju podatkami, niespójne przepisy wykonawcze, w szczególności prawo przewozowe, bardzo wysokie koszty paliwa, zbyt dużą liczbę różnego rodzaju opłat transportowych, niebezpiecznie wysoki koszt eksploatacji taboru, niezbyt dobrą organizację w wielu punktach załadunku i rozładunku, a w konsekwencji mniej czasu na jazdę oraz znaczące utrudnienia drogowe w miejscu prowadzenia działalności transportowej.

Iwona Balke

Autorka artykułu jest pracownikiem Zakładu Badań Ekonomicznych
Instytutu Transportu Samochodowego.
Fot. Balke Iwona

Ostatnie komentarze więcej komentarzy »

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Nadawca a współpraca z przewoźnikiem

Marcin Chybiak, dyrektor ds. dystrybucji i logistyki Walstead. –  Jeżeli nadawcy zostawią przewoźników samych sobie, to nikt na tym nie zyska a wręcz wszyscy stracą. Klient decyduje o warunkach nadania, załadunku, czasu, terminów płatności, itp.

czytaj więcej »

Zmiana roli spedytora

Zmiana roli spedytora

Katarzyna Polkowska, dyrektor EMKA Logistics. – Rynek spedycji zostanie poddany dużym zmianom. Szczególnie poprzez duży postęp cyfryzacji i digitalizację. Moim zdaniem wyeliminowanie z rynku spedycji to długotrwały proces, o ile w ogóle realny do zrealizowania.

czytaj więcej »

Opóźnione płatności w transporcie

Opóźnione płatności w transporcie

Marcin Malinowski, dyrektor ds. transportu w firmie Maltrans. – Niestety, problem z płatnościami istnieje cały czas. Wydaje mi się, że transport to jedna z nielicznych branży usługowych, gdzie na zapłatę czasami trzeba czekać ponad 60 dni.

czytaj więcej »

Eurologistics Newsletter